21. kolovoza 2017.

Usluge

Stalni smještaj

Korisnici se smještavaju temeljem:

  • Rješenja za korištenje socijalnih usluga upućenu od nadležnog Centra za socijalnu skrb
  • Ugovora o smještaju

U okviru stalnog smještaja Dom pruža sljedeće usluge : stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluga socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organizacije prijevoza u zdravstvenu ustanovu i drugdje, te druge usluge prema potrebama korisnika.

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju svakodnevnih potreba (kretanje, oblačenje, hranjenje, održavanja osobne higijene) korisnici se smještavaju na stambenu jedinicu ili odjel za pojačanu njegu.

Skip to content